حسگر سرعت

حسگر سرعت

  • حسگر سرعت

    حسگر سرعت

    سنسور سرعت از فناوری القای الکترومغناطیسی غیرفعال استفاده می کند.
    دنده حرکت میدان مغناطیسی را با سیگنال پالس سینوسی خروجی قطع می کند که توسط MCU جمع آوری و محاسبه می شود تا نرخ سرعت به دست آید.