سنسور سطح سوخت

سنسور سطح سوخت

  • سنسور سطح مخزن سوخت روغن/آب FULE TANK SENING UNITE

    سنسور سطح مخزن سوخت روغن/آب FULE TANK SENING UNITE

    سنسور سطح مایع مخزن روغن و مخزن آب از اصل میدان مغناطیسی برای کنترل روشن و خاموش شدن برق لوله فنر استفاده می کند، تغییر سطح مایع اندازه گیری شده را به خروجی سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و به ابزار متصل می شود تا ارتفاع سطح مایع